Em hãy cho biết: Số 1996 thuộc dãy 3, 6, 8, 11, … hay không? 


Câu hỏi:

Em hãy cho biết: Số nào trong các số 666, 1000, 9999 thuộc dãy 3, 6, 12, 24, … ?  

Trả lời:

Cả 3 số 666, 1000, 9999 đều không thuộc dãy 3, 6, 12, 24, … , vì- Mỗi số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng liền trước nhân với 2. Cho nên các số hạng (kể từ số hạng thứ 3) có số hạng đứng liền trước là số chẵn mà 666 : 2 = 333 là số lẻ.- Các số hạng của dãy đều chia hết cho 3 mà 1000 không chia hết cho 3 – Các số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ hai) đều chẵn mà 9999 là số lẻ.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *