Đúng ghi Đ, sai ghi S:a) (32 + 128) : 4 = 32 : 4 + 128 : 4 = 8 + 32 = 40 b) 240 : (2 + 5) = 240 : 2 + 240 : 5 = 120 + 48 = 168 Câu hỏi: Đúng ghi Đ, sai ghi S:a) (32 + 128) : 4 = 32 : 4 + 128 : 4 = 8 + 32 = 40 b) 240 : (2 + 5) = 240 : 2 + 240 : 5 = 120 + 48 = 168  Trả lời: Hướng dẫn giải:a) (32 + 128) : …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *