Dũng đã viết tất cả các sô có ba chữ số mà tổng ba chữ số bằng 3. Hỏi Dũng đã viết những số nào?


Câu hỏi:

Minh đố Dũng: “Bạn hãy tìm cho tôi một số có ba chữ số, sao cho viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì sẽ được số mới lớn hơn số phải tìm 792 đơn vị và tổng của ba chữ số bằng 10. Dũng chưa tìm được. Em hãy giúp Dũng tìm số đó.

Trả lời:

Gọi số Dũng phải tìm là abc¯ (a khác 0)Viết các chữ số theo thứ tự ngược lại ta được sốcba¯Theo đề bài ta có: cba ¯abc¯792Vậy a < c và: Hàng đơn vị (10 + a) – c = 2 c = 10 + a – 2 c = 8 + a vì a khác 0 nên a = 1, c = 9 Theo đề bài ta lại có: a + b + c = 10 1 + b + 9 = 1010 + b = 10 Vậy b = 0 Số phải tìm là 109

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *