Đọc và viết các số (theo mẫu). Mẫu: • 307 000 262           Đọc số: Ba trăm linh bảy triệu không nghìn hai trăm sáu mươi hai.           • Tám trăm triệu không trăm ba mươi tư nghìn một trăm linh bốn.           Viết số: 800 034 104 a) Đọc các số: 512 075 243; 68 000 742; 4 203 090. b) Viết các số: • Sáu triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm. • Năm mươi triệu không nghìn một trăm linh hai. • Bốn trăm ba mươi triệu không trăm linh tám nghìn.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Đọc và viết các số (theo mẫu).
Mẫu: • 307 000 262
          Đọc số: Ba trăm linh bảy triệu không nghìn hai trăm sáu mươi hai.
          • Tám trăm triệu không trăm ba mươi tư nghìn một trăm linh bốn.
          Viết số: 800 034 104
a) Đọc các số: 512 075 243; 68 000 742; 4 203 090.
b) Viết các số:
• Sáu triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm.
• Năm mươi triệu không nghìn một trăm linh hai.
• Bốn trăm ba mươi triệu không trăm linh tám nghìn.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *