Điền tên gọi tương ứng dưới mỗi góc sau đây:


Câu hỏi:

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 35 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Trả lời:

Bài giảiThửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số tạ thóc là:(35 – 5) : 2 = 15 ( tạ thóc)Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số tạ thóc là:15 + 5 = 20 ( tạ thóc)Đáp số:Thửa ruông thứ nhất:15 tạ thócThửa ruộng thứ hai: 20 tạ thóc

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *