Điền <, >, =.342 690 □ 342 7007 000 292 □ 7 000 29187 645 □ 80 000 + 7000 + 600 + 40 + 5512 432 □ 500 000 + 10 000 + 2000 + 400 + 30 + 2Câu hỏi: Điền <, >, =.342 690 □ 342 7007 000 292 □ 7 000 29187 645 □ 80 000 + 7000 + 600 + 40 + 5512 432 □ 500 000 + 10 000 + 2000 + 400 + 30 + 2 Trả lời: Hướng dẫn giải:342 690  342 7007 000 292  7 000 29187 645  80 000 + 7000 + 600 + 40 …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *