Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2022-2023 Trường THPT Trần Phú  Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions His _______ of the generator is very famous. A. inventively B. invent C. inventive D. invention Câu 2: Surely David is not going to drive, _______? A. isn’t he […]Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *