Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2022-2023 Trường THPT Lý Thái Tổ Lần 1  Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges Duy is talking to Hanh. – Duy: “Thank you for the delicious meal.” – Hanh: “______.” A. I’m glad you like it B. It’s too hard C. Thank […]Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *