Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2022-2023 Trường THPT Lê Quý Đôn  Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation: promote, voluntarily, solidarity, bronchitis A. promote B. voluntarily C. solidarity D. bronchitis Câu 2: […]Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *