Đặt tính rồi tính:a/ 987964 – 783671b/ 367859 + 541728


Câu hỏi:

Cho các số 0, 1, 2.a) Viết các số có hai chữ số khác nhaub) Tính tổng các số vừa tìm được.

Trả lời:

a) 10, 12, 20, 21b) Tổng các số vừa tìm được: 10+12+20+21 = 63.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *