Đặt tính rồi tính:a. 6346 + 352;b. 74328 – 5942;c. 5034 × 8;d.14100 : 6Câu hỏi: Đặt tính rồi tính:a. 6346 + 352;b. 74328 – 5942;c. 5034 × 8;d.14100 : 6 Trả lời: a.+6346   352    6698b.−74328   5942   68386c.×5034         840272d.  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *