Đặt tính rồi tínha, 37 052 + 28 456b, 596 178 – 44 695c, 487 x 215d, 14790 : 34


Câu hỏi:

Tính nhanh:a, 2010 x 3+ 2010 x 6 + 2010b, 2011 x 89 + 10 x 2011 + 2011

Trả lời:

a, 2010 x 3+ 2010 x 6 + 2010= 2010 x ( 3 + 6 + 1)= 2010 x 10= 20100b, 2011 x 89 + 10 x 2011 + 2011= 2011 x (89 + 10 + 1)= 2011 x 100= 201100

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *