Đặt tính rồi tínha. 18 326 × 4b. 19 648 : 8Câu hỏi: Đặt tính rồi tínha. 18 326 × 4b. 19 648 : 8 Trả lời: a. 18 326 × 4×18326           4   73304b. 19 648 : 8 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *