Đặt tính rồi tính và thử lại (theo mẫu) Mẫu  × 10 415          6   62 490                                       45 759  0 759 151     25       09         4 Thử lại:                                               Thử lại: 62 490 : 6 = 10 415                             9 151 × 5 + 4 = 45 759 a) 8 413 × 7 b) 56 732 : 8


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Đặt tính rồi tính và thử lại (theo mẫu)
Mẫu 
× 10 415          6   62 490                                       45 759  0 759 151     25       09         4

Thử lại:                                               Thử lại:
62 490 : 6 = 10 415                             9 151 × 5 + 4 = 45 759

a) 8 413 × 7
b) 56 732 : 8Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *