Có một lượng đường đóng vào 80 gói, mỗi gói chứa 150g đường. Hỏi với lượng đường đó đem đóng vào các hộp, mỗi hộp chứa 250g đường thì có tất cả bao nhiêu hộp ?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Có một lượng đường đóng vào 80 gói, mỗi gói chứa 150g đường. Hỏi với lượng đường đó đem đóng vào các hộp, mỗi hộp chứa 250g đường thì có tất cả bao nhiêu hộp ?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *