Có bao nhiêu số nguyên thỏa mãn 3 lần số đó không lớn hơn 20 và số đó là ước của 20?


Câu hỏi:

Có bao nhiêu cặp số (x; y) biết x là ước của 12, y là ước của 42 sao cho x.y = 6

A. 8;

Đáp án chính xác

B. 7;

C. 6;

D. 5.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A
Ước dương của 12 là: 1; 2; 3; 4; 6; 12 do đó các ước của 12 là: 1; -1; 2; -2; 3; -3; 4; -4; 6; -6; 12; -12
Ước dương của 42 là: 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42 do đó các ước của 42 là: 1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6; 7; -7; 14; -14; 21; -21; 42; -42.
6 = 1.6 = (-1).(-6) = 2.3 = (-2).(-3)
6 = 6.1 = (-6).(-1) = 3.2 = (-3).(-2)
 (x; y) = {(1; 6), (-1; -6), (2; 3), (-2; -3), (6; 1), (-6; -1), (3; 2), (-3; -2)}
Vậy có 8 cặp (x; y) thỏa mãn

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *