Có ba tổ công nhân tham gia sửa đường. Tổ thứ nhất sửa đươc 1263 mét đường, tổ thứ hai sửa được số mét đường bằng 1/3 tổ thứ nhất và kém tổ thứ ba 148 mét đường. Hỏi cả ba tổ sửa được bao nhiêu mét đường?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Có ba tổ công nhân tham gia sửa đường. Tổ thứ nhất sửa đươc 1263 mét đường, tổ thứ hai sửa được số mét đường bằng 1/3 tổ thứ nhất và kém tổ thứ ba 148 mét đường. Hỏi cả ba tổ sửa được bao nhiêu mét đường?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *