Có 41 xe gồm xe tải và xe máy, xe tải có 6 bánh xe, xe máy có 2 bánh xe, biết tổng số bánh xe của các xe tải hơn tổng số bánh xe của các xe máy là 38 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe tải? Bao nhiêu xe máy?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Có 41 xe gồm xe tải và xe máy, xe tải có 6 bánh xe, xe máy có 2 bánh xe, biết tổng số bánh xe của các xe tải hơn tổng số bánh xe của các xe máy là 38 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe tải? Bao nhiêu xe máy?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *