Chọn ý trả lời đúng. Hình bên là mặt bàn hình chữ nhật. Diện tích mặt bàn là: A. 480 cm2 B. 480 dm2 C. 48 cm2 D. 48 dm2


Câu hỏi:

Số?
Hai miếng giấy kẻ ô vuông cạnh 1 dm được xếp như hình bên tạo thành hình M.
Media VietJack
Chu vi của hình M là …?… cm.
Diện tích của M là …?… cm2.

Trả lời:

Lời giải
Giải thích:
• Đổi 1 dm = 10 cm
Độ dài cạnh 1 ô vuông nhỏ là 1 cm.
Media VietJack
Chu vi hình M là:
10 + 5 + 5 + 10 + 10 + 5 + 5 + 10 = 60 (cm)
• Diện tích của một miếng giấy khi chưa xếp chồng lên nhau là:
10 × 10 = 100 (cm2)
Diện tích của hai miếng giấy khi chưa xếp chồng lên nhau là:
100 × 2 = 200 (cm2)
Phần miếng giấy bên dưới bị che khuất là một hình vuông có cạnh 5 cm.
Diện tích phần miếng giấy bên dưới bị che khuất là:
5 × 5 = 25 (cm2)
Diện tích của hình M là:
200 – 25 = 175 (cm2)
Đáp số: 175 cm2

Em điền được như sau:
Chu vi của hình M là 60 cm.
Diện tích của M là 175 cm2.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *