Chọn câu trả lời đúng. Hai kim đồng hồ nào dưới đây tạo thành góc tù?


Câu hỏi:

a) Dùng thước đo góc để đo các góc của hình tứ giác MNPQ.
b) Nêu tên các cặp góc có số đo bằng nhau của hình tứ giác MNPQ.

a) Dùng thước đo góc để đo các góc của hình tứ giác MNPQ. b) Nêu tên các cặp góc có số đo bằng nhau của hình tứ giác MNPQ. (ảnh 1)

Trả lời:

a) Góc đỉnh M, cạnh MN, MQ có số đo là 115o
Góc đỉnh N, cạnh NM, NP có số đo là 115o
Góc đỉnh Q, cạnh QM, QP có số đo là 65o
Góc đỉnh P, cạnh PN, PQ có số đo là 65o
b) Tên các cặp góc có số đo bằng nhau của hình tứ giác MNPQ là:
– Góc đỉnh M, cạnh MN, MQ và góc đỉnh N, cạnh NM, NP
– Góc đỉnh Q, cạnh QM, QP và góc đỉnh P, cạnh PN, PQ

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *