Cho tam giác ABC và điểm O trong tam giác. Các đường thẳng AO.,BO,CO lần lượt cắt BC,CA,AB tại M, N,P. Tính giá trị của biểu thức :a, PAPB × MBMC × NCNAb, POPC+MOMA+NONB.”””Dùng phương pháp diện tích.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 5 / Cho tam giác ABC và điểm O trong tam giác. Các đường thẳng AO.,BO,CO lần lượt cắt BC,CA,AB tại M, N,P. Tính giá trị của biểu thức :a, PAPB × MBMC × NCNAb, POPC+MOMA+NONB.”””Dùng phương pháp diện tích.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *