Cho tam giác ABC có diện tích 126cm2. Trên AB,BC,CA lần lượt lấy các điểm D,E,F sao cho AD=DB, BE=2EC, CF=3FA.M là giao điểm của AE và BFN là giao điểm của BF và CDP là giao điểm của AE và CDTính diện tích tam giác MNP.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 5 / Cho tam giác ABC có diện tích 126cm2. Trên AB,BC,CA lần lượt lấy các điểm D,E,F sao cho AD=DB, BE=2EC, CF=3FA.M là giao điểm của AE và BFN là giao điểm của BF và CDP là giao điểm của AE và CDTính diện tích tam giác MNP.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *