Cho hai biểu thức :A = (700 x 4 + 800) : 1,6B = (350 x 8 + 800) : 3,2Không tính toán cụ thể, hãy giải thích xem giá trị biểu thức nào lớn hơn và lớn hơn mấy lần?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Cho hai biểu thức :A = (700 x 4 + 800) : 1,6B = (350 x 8 + 800) : 3,2Không tính toán cụ thể, hãy giải thích xem giá trị biểu thức nào lớn hơn và lớn hơn mấy lần?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *