Cho các chữ số: 4; 1; 3; 5a) Viết các số có bốn chữ số khác nhau:b) Xếp các số vừa viết được theo thứ tự tăng dần


Câu hỏi:

Cho số 8 738 001 382. Hãy xóa đi ba chữ số sao cho số mới tạo thành là số:a, Bé nhấtb, Lớn nhất

Trả lời:

a, Xóa đi ba chữ số 8, 7, 8 để tạo thành số 3 001 382 là số bé nhấtb, Xóa đi ba chữ số 0, 0, 1 để tạo thành số 8 738 382 là số lớn nhất

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *