Cho biểu thức A = 682 + x – 371 và B = 898 – x + 389Tính giá trị của biểu thức A và B với x = 492 và tính hiệu A – B


Câu hỏi:

Cho hình chữ nhật có chiều dài bằng a và chiều rộng bằng ba, Hãy viết biểu thức tính chu vi P và diện tích S của hình chữ nhật trên theo a và b.b, Tính giá trị của hai biểu thức P và S với a = 10cm và b = 8cm

Trả lời:

a, Biểu thức tính chu vi P của hình chữ nhật là: P = (a + b) x 2Biểu thức tính diện tích S của hình chữ nhật là: S = a x bb, Với a = 10cm và b = 8cm thì P = (10 + 8) x 2 = 36cm và S = 10 x 8 = 80cm2

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *