Cho bảng điều tra về tốc độ chạy trung bình của một số động vật dưới đây: Xác định danh sách các con vật và danh sách tốc độ chạy trung bình (km/h) thuộc loại dữ liệu nào?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 6 / Cho bảng điều tra về tốc độ chạy trung bình của một số động vật dưới đây:

Xác định danh sách các con vật và danh sách tốc độ chạy trung bình (km/h) thuộc loại dữ liệu nào?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *