10 Bài Nghe Tiếng Anh Cần Thiết Để Bắt Đầu

10 Bài Nghe Tiếng Anh Cần Thiết Để Bắt Đầu

Học tiếng Anh là một bước để trở thành một người năng động và có thể giao tiếp với người nước ngoài. Để bắt đầu, bạn cần có những bài nghe tiếng Anh cần thiết. Đây là 10 bài nghe tiếng Anh cần thiết để bắt đầu.

1. Bài nghe về giới từ: Bạn có thể tìm hiểu về các giới từ tiếng Anh như “về”, “trong”, “với”, “cho”, “đến” và nhiều hơn nữa.

2. Bài nghe về các thì trong tiếng Anh: Bạn có thể học về các thì trong tiếng Anh như hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và nhiều hơn nữa.

3. Bài nghe về các loại động từ: Bạn có thể tìm hiểu về các loại động từ như động từ nguyên thể, động từ phụ thuộc, động từ hình thái và nhiều hơn nữa.

4. Bài nghe về các từ vựng: Bạn có thể học về các từ vựng cơ bản như “ngày”, “tháng”, “năm”, “giờ”, “phút” và nhiều hơn nữa.

5. Bài nghe về các câu hỏi: Bạn có thể học về các câu hỏi như “What is your name?”, “Where are you from?”, “How old are you?”, “What do you do?” và nhiều hơn nữa.

6. Bài nghe về các mẫu câu: Bạn có thể học về các mẫu câu như “I am from Vietnam”, “I am a student”, “I am twenty years old”, “I like to play soccer” và nhiều hơn nữa.

7. Bài nghe về các tính từ: Bạn có thể học về các tính từ như “happy”, “sad”, “angry”, “tired”, “bored” và nhiều hơn nữa.

8. Bài nghe về các danh từ: Bạn có thể học về các danh từ như “book”, “pen”, “chair”, “table”, “computer” và nhiều hơn nữa.

9. Bài nghe về các trạng từ: Bạn có thể học về các trạng từ như “very”, “really”, “quite”, “too”, “enough” và nhiều hơn nữa.

10. Bài nghe về các động từ ước lượng: Bạn có thể học về các động từ ước lượng như “guess”, “suppose”, “assume”, “imagine”, “estimate” và nhiều hơn nữa.

Vậy là bạn đã biết những bài nghe tiếng Anh cần thiết để bắt đầu. Hãy bắt đầu học và cố gắng luyện tập để có thể giao tiếp bằng tiếng Anh tốt hơn. Chúc bạn thành công!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top