Bình viết một số có ba chữ số biết rằng nếu xóa chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 7 lần. Hỏi Bình đã viết số nào?


Câu hỏi:

Hồng đố Lan: “Một số có hai chữ số, mà 2 lần chữ số hàng chục thì bằng 5 lần chữ số hàng đơn vị. Hỏi số đó là số nào? Em hãy giúp Lan trả lời câu đố của Hồng.

Trả lời:

Gọi số phải tìm là ab¯ (a khác 0). Theo đề bài thì:a × 2 = b × 5 (b khác 0)– Vì a × 2 là số chẵn nên b × 5 cũng là số chẵn, mà 5 là số lẻ nên b phải chẵn.– Vì a × 2 có giá trị lớn nhất là 18 nên giá trị của b × 5 cũng là số 18. Vì thế giá trị lớn nhất của b là 3 (vì nếu b = 4 thì 4 × 5 = 20 > 18) nên b =  2 và a × 2 = 2 × 5 = 10 Vậy a = 5 hay ab¯ = 52Số Hồng đã đố là số 52. 

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *