b) Chọn câu trả lời đúng. Với tờ tiền 200 000 đồng. Mai đủ tiền mua được ba món đồ nào dưới đây?


Câu hỏi:

b) Chọn câu trả lời đúng.
Với tờ tiền 200 000 đồng. Mai đủ tiền mua được ba món đồ nào dưới đây?

A. Cái mũ, đôi dép, hộp đồ chơi xếp hình.

B. Cái mũ, đôi dép, gấu bông.

Đáp án chính xác

C. Cái mũ, hộp đồ chơi xếp hình, gấu bông.

D. Đôi dép, hộp đồ chơi xếp hình, gấu bông.

Trả lời:

b) Đáp án đúng là: B
Ta có:
– Tổng giá tiền của cái mũ, đôi dép, hộp đồ chơi xếp hình là:
50 000 + 70 000 + 125 000 = 245 000 (đồng)
– Tổng giá tiền của cái mũ, đôi dép, gấu bông là:
50 000 + 70 000 + 65 000 = 185 000 (đồng)
– Tổng giá tiền của cái mũ, hộp đồ chơi xếp hình, gấu bông là:
50 000 + 125 000 + 65 000 = 240 000 (đồng)
– Tổng giá tiền của đôi dép, hộp đồ chơi xếp hình, gấu bông là:
70 000 + 125 000 + 65 000 = 260 000 (đồng)
Vậy với tờ tiền 200 000 đồng, Mai đủ tiền mua được cái mũ, đôi dép, gấu bông.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 1. Tính bằng cách thuận tiện.
  16 370 + 6 090 + 2 530 + 4 010

  Câu hỏi:

  Tính bằng cách thuận tiện.
  16 370 + 6 090 + 2 530 + 4 010

  Trả lời:

  16 370 + 6 090 + 2 530 + 4 010
  = (16 370 + 2 530) + (2 090 + 4 010)
  = 19 900 + 6 100
  = 26 000

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 2. Đặt tính rồi tính.
  245 489 + 32 601                      760 802 + 239 059
  566 345 – 7 123                        800 693 – 750 148

  Câu hỏi:

  Đặt tính rồi tính.
  245 489 + 32 601                      760 802 + 239 059
  566 345 – 7 123                        800 693 – 750 148

  Trả lời:

  Đặt tính rồi tính. 245 489 + 32 601    760 802 + 239 059 566 345 – 7 123  800 693 – 750 148 (ảnh 1)

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 3. Đ, S?
  a) 80 000 + 40 000 = 100 000                                               ..?..
  b) 175 000 – 25 000 = 50 000                                               ..?..
  c) 9 000 000 + 3 000 000 – 2 000 000 = 10 000 000            ..?..

  Câu hỏi:

  Đ, S?
  a) 80 000 + 40 000 = 100 000                                               ..?..
  b) 175 000 – 25 000 = 50 000                                               ..?..
  c) 9 000 000 + 3 000 000 – 2 000 000 = 10 000 000            ..?..

  Trả lời:

  a) S. (Sửa lại: 80 000 + 40 000 = 120 000)
  b) Đ
  c) Đ

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 4. Tuyến đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng (qua Đồng Hới) dài 791 km. Tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Hới dài hơn tuyến đường sắt Đồng Hới – Đà Nẵng 253 km. Tính độ dài tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Hới và Đồng Hới – Đà Nẵng.

  Câu hỏi:

  Tuyến đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng (qua Đồng Hới) dài 791 km. Tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Hới dài hơn tuyến đường sắt Đồng Hới – Đà Nẵng 253 km. Tính độ dài tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Hới và Đồng Hới – Đà Nẵng.

  Tuyến đường sắt Hà Nội - Đà Nẵng (qua Đồng Hới) dài 791 km. Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Hới dài hơn tuyến đường sắt Đồng Hới - Đà Nẵng 253 km. Tính độ dài tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Hới và Đồng Hới - Đà Nẵng. (ảnh 1)

  Trả lời:

  Độ dài tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Hới là:
  (791 + 253) : 2 = 522 (km)
  Độ dài tuyến đường sắt Đồng Hới – Đà Nẵng là:
  791 – 522 = 269 (km)
  Đáp số: Hà Nội – Đồng Hới: 522km;
  Đồng Hới – Đà Nẵng:  269km

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 5. >,

  Câu hỏi:

  >, <, =.
  a) 135 900 – (200 900 – 80 500) …?.. 6 000 – 4 500 + 14 000
  b) 34 785 + 20 300 – 2 785 ..?.. 20 350 + 18 127 + 8 450

  Trả lời:

  a) 135 900 – (200 900 – 80 050) = 135 900 – 120 850 = 15 050
  6 000 – 4 500 + 14 000 = 15 500
  Vậy 135 900 – (200 900 – 80 050) < 6 000 – 4 500 + 14 000
  b) 34 785 + 20 300 – 2 785 = 55 085 – 2 785 = 52 300
  20 350 + 18 127 + 8 450 = 38 477 + 8 450 = 46 927
  Vậy 34 785 + 20 300 – 2 785 > 20 350 + 18 127 + 8 450

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *