a) Có bao nhiêu số có bôn chữ số mà ở mỗi số có chữ số 0?b) Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà ở mỗi số không có chữ số 0?


Câu hỏi:

   a) Có bao nhiêu số có hai chữ số chia hết cho 2 ?b) Có bao nhiêu số có hai chữ số chia hết cho 5 ? Là những số nào ?c) Cho các số sau : 437, 590, 698, 972, 856, 999, 435.− Những số nào trong các số đã cho không chia hết cho 5 ?− Mỗi số đó chia cho 5 dư bap nhiêu ? Cách tìm nhanh nhất ?

Trả lời:

a)  Các số chẩn thì chia hết cho 2.       Có 90 số có hai chữ số là các số từ 10 đến 99, trong đó cứ một số chẩn lại đến một số lẻ rồi lại một số chẩn . . .       Dãy số bắt đầu từ số chẩn (10), kết thúc là số lẻ (99) nên số lượng số chẩn bằng số lượng số lẻ.Số lượng số có hai chữ số chia hết cho 2 là :                                   90 : 2 = 45 (số),       b) Các số có hàng đơn vị là 0 hay 5 thì chia hết cho 5. Mà cứ 10 số tự nhiên liên tiếp thì có một số tận cùng là 5 và một số tận cùng là 0. Vậy số lượng số có hai chữ số chia hêt cho 5 là :                                   90 : 10 x 2 = 18 (số).      Đó là các số : 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95.      c) – Những số không chia hết cho 5 thì hàng đơn vị khác 0 và 5. Đó là các số sau : 437 ;   698 ;   972 ;   856 ;   999.      − Số 437 chia 5 dư 2 vì        7 – 5 = 2         Số 698 chia 5 dư 3 vì        8 – 5 = 3         Số 972 chia 5 dư 2 vì        2 – 0 = 2         Số 856 chia 5 dư 1 vì        6 – 5 = 1         Số 999 chia 5 dư 4 vì        9 – 5 = 4

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *