6 tạ + 2 tạ 8 kg = …..kgA. 88B. 808C. 880D. 8080Câu hỏi: 6 tạ + 2 tạ 8 kg = …..kgA. 88B. 808C. 880D. 8080 Trả lời: 6 tạ + 2 tạ 8 kg = 600 kg + 200 kg + 8 kg = 808 kg Chọn B. 808 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *