4 tấn 29 kg =……….kg ? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:A. 429 kgB. 4029 kgC. 4290kgD. 40029 kgCâu hỏi: 4 tấn 29 kg =……….kg ? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:A. 429 kgB. 4029 kgC. 4290kgD. 40029 kg Trả lời: 4 tấn 29 kg = 4 tấn + 29kg = 4000kg + 29kg = 4029kgChọn B. 4029 kg ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *