>,Câu hỏi: >, <, = 120 × 3  .?. 120 × 4 Trả lời: 120 × 3 < 120 × 4 Ta có: 120 × 3 = 360            120 × 4 = 480 Do 360 < 480 nên ta cần điền dấu “<” vào ô trống. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *